Özel Gereksinimli Birey Bakım Aylığı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREY BAKIM AYLIĞI NEDİR, NASIL ALINIR?

BEN BAŞVURABİLİR MİYİM VE BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Bakım Aylığı Nedir?
Bakım hizmetleri ile ilgili tüm işlemler Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleritarafından yürütülmektedir.

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özelgereksimlilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Kurumlardaverilen bakım hizmetlerinin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetlerve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafındankarşılanan özel gereksimli birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücretekadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak içinİl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurmak gerekmektedir.

Bakım Aylığı NasılAlınır?
Özel gereksimlilere bakım hizmeti sunumunda, özel gereksimlinin biyolojik,fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, öncelikle yaşadığısosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, evde hizmet verilmesi esasalınmaktadır.

Özel gereksimli kişinin evde bakımının sağlanması iki yollaolabilmektedir: Birincisi, özel gereksimlinin aile üyeleri ya da akrabalarıtarafından 24 saat süreyle bakılmasıdır. İkinci yol ise özel bakım merkezlerinebağlı çalışan sertifikalı bakıcı personel tarafından evde bakım hizmetininverilmesidir. Bu bakım hizmetleri karşılığında;

-Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakımhizmeti alan bakıma muhtaç özel gereksimliler için iki aylık net asgari ücrettutarında,
-Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakımamuhtaç özel gereksimliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
-Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özelgereksimliler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır.
Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için Sosyal Hizmetler ve ÇocukEsirgeme Kurumunun her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri'ne başvuruyapılması gerekmektedir.

Ben Başvurabilir miyim?
Aile bireylerinizden birisi sizin nezaretinizde ve siz olmadan hayatınızısürdüremiyorsa o zaman bu satırları okuyun. Gerekli evrakları hazırlamayagirişmeden önce bakım ücreti alıp alamayacağınızı test edin. İşte test içingerekli bilgiler.

Bakım ücreti alabilmek için gerekli evrakları hazırlamadan önceiki hususun bilinmesi son derece önemlidir. Çünkü bu iki durum gerçekleşmedikçebakım ücreti alma hakkınız olamaz.
Bürokratik girişimleriniz boşa gider ve boşa zaman harcamış olursunuz. Bu ikihusus şunlardır.

1. Bakımını yaptığınız aile bireyi olan engellinin hayatını başkalarınamuhtaç olarak sürdürmesi esastır. Yani tuvalete gitmek, yemek yemek, elbisegiymek, ellerini yıkamak gibi işleri özel gereksinimli bireyin sizindesteğinizle yapması gerekir. Bu durumda “ÖKGV” statüsü kazanmış olur.

2. Eve giren resmi gelirin hanenizde yaşayan bireylere bölümündekişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3/2 (üçte iki) geçmemesi gerekir.

Örneklemek gerekirse:
Asgari Ücret Net: 450.-YTL
Asgari Ücret (3/2) : 300.-YTL
Eve Giren Resmi Aylık Gelir: 1.400.-YTL
Hanede Yaşayan Kişi Sayısı: 5
Kişi Başına Düşen Gelir: 1400 / 5 = 280.- YTL
Hesaplamayı bu formüle göre yapınız. Çıkan sonuç asgari ücretin üçte ikisimiktarını geçmiyorsa ve aile bireyiniz olan engelliniz birinci maddedebelirtilen şartlara uygunsa aşağıda yazılı olan evrakları hazırlamayabaşlayınız.

NOT: Hazırlayacağınız evrakların adresleri illerde SosyalHizmetler İl Müdürlüğü, ilçelerde ise kaymakamlıklardır.

BAŞVURUDA GEREKLİEVRAKLAR NELERDİR? Başvuruda, bakıma muhtaç özel gereksimliden,ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Sağlık Kurulu raporu, (Raporun Ağır Engelli Bakım Ücreti İçin OlmasınaDikkat Ediniz)
b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)
c) İkametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi) (İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü)
d) Çocuk için 2 resim
e) SSK-Emekli Sandığı-BAĞ-KUR kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri(SSK ve BAĞ-KUR
f) Eşler boşanmış ise boşanma belgesi
g) Bakım ücreti talebinde bulunan kişinin dilekçesi
h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri

ÖNEMLİ NOT: Ailenizdeiki ağır engelli varsa bakan kişi her ikisi için de bakım ücreti talebindebulunabilir.